REGATY W RAMACH WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

REGATY W RAMACH WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

REGULAMIN REGAT WIOŚLARSKICH
W RAMACH WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniu 12czerwca 2021roku w Kaliszu –tor regatowy Szałe, Przystań Sportowa KTW, ul. Kaliska 84

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT
•Organizatorem regat jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
•Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
•Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 12czerwca 2021 r. o godzinie 8:30 na przystani klubu KTW ( Szałe )
•Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 9:30 w dniu regat.
•Dystans 1000 m dla wszystkich.
•Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

3. PROGRAM REGAT

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach:DZ, CH, KJM (15-16 lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18 lat), MJ (17-18 lat), MA (19 lat i starsi), KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia do regat należy dokonywać na mail: ktw.kalisz@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2021 roku. Wpisowe do regat od zgłoszonego zawodnika należy wpłacić najpóźniej w dniu regat lub przelewem na konto Santander: 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2020–postanowienia ogólne) lub wycofania osad można dokonywać na zebraniu delegatów.

6. WPISOWE DO REGAT
za zgłoszonych zawodników:Seniorzy, młodzieżowcy –25 zł Juniorzy, juniorzy młodsi –15 zł Młodzicy-8 zł Masters –zwolnieni z opłat Zawodnicy z poza Okręgu WZTW –opłata jak powyżej

Uwaga!:„W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww.Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników –masters.”

Prezes KTW/-/ Lech Burchard